Zde Vám přinášíme seznam literatury, která vám může pomoci pochopit souvislosti či inspirovat k vytvoření postavy. 

 

Seznam doporučené literatury a webů:

 

MANDELOVÁ, H., KLUČINA, P. a kol. České země za vlády Lucemburků. Praha: Albatros, 1999.

BRYCH, V.: Hmotná kultura středověké tvrze v Čechách. In: Encyklopedie českých tvrzí I (A-J), ARGO, Praha 1998, XLVII-LXXXIII

BŘEZINOVÁ, H. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. st. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. 1. vyd., Praha – Brno: 2007, 167 s.

JEDLÝ, M. Fortuny kolo vrtkavé. 1. vyd., Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2003, 426 s.

PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. (1) Kultura každodenního života od pravěku do 15. století. 1. vyd., Praha: SPN, 1956, 478 s.

PETRÁŇ, J a kol. Dějiny hmotné kultury I. (2) Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vyd., Praha: SPN, 1956, 519 s.

BOBKOVÁ, Lenka. Velké dějiny zemí Koruny české, sv. IV.a. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003. 

BOBKOVÁ, Lenka. Velké dějiny zemí Koruny české, sv. IV.b. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003. 

ŠMAHEL, František. Cesta Karla IV. do Francie. 1.vyd., Praha: Argo, 2006, 398 s.

ŠMAHEL, František, BOBKOVÁ, Lenka a kol. Lucemburkové: česká koruna uprostřed Evropy. Praha: NLN, 2012.

Le GOFF, Jaques, ed. Středověký člověk a jeho svět, Praha: Vyšehrad, 2003.

ŠMAHEL, František. Mezi středověkem a renesancí. Praha : Argo, 2002.

IWAŃCZAK, Wojciech. Po stopách rytířských příběhů. Rytířský ideál v českém písemnictví 14. století. Praha:

NODL, Martin. Tři studie o době Karla IV. Praha: 2006

NODL, Martin a kol. Jeden den ve středověku. Praha: NLN, 2014.

NODL, Martin, ŠMAHEL, František. Člověk českého středověku. Praha: 2002.

KAVKA, František. Život na dvoře Karla IV. Praha : Apeiron, 1993.

STRAKA, Tomáš: Vojenské zajištění české Horní Falce. Příspěvek k vojensko-historickému studiu doby Karla IV. in: Historie a vojenství 65, 2016/2. Praha 2016.

IWAŃCZAK, Wojciech. Po stopách rytířských příběhů, rytířský ideál v českém písemnictví 14. století, Argo, Praha 2001.

MACEK, Josef: Česká středověká šlechta, Argo, Olomouc 1997
Dějiny venkovského lidu

FAJT Jiří a kol. Karel IV, císař z Boží milosti. Praha, 2006

ŘÍHOVÁ, Milada. Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka 2010.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Svět české středověké církve. Praha: Argo, 2010.

BŘEZINOVÁ, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. DABP 2

Březinová Helena

GRAUS, František. Český obchod se suknem ve 14. a počátkem 15. století. Praha, Melantrich 1950.


 


Webové stránky:

Forum Doba Karlova


Stavitelé katedrálPrameny:

BLÁHOVÁ, M. (ed). a kol. Kroniky doby Karla IV. 1. vyd., Praha: Nakladatelství svoboda, 1987, 648 s.

ERBEN, Karel Jaromír (ed.). Tomáše ze Štítného Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Praha: Univerzita Karlova, 1852. 

Podkoní a žák, satirická báseň ze závěru 14. století

Go to top